Clau

Tècniques de creativitat

Llista d'atributs

 

La Llista d'atributs, Tècnica creada per Robert P. Crawford el 1954 persegueix la generació d'idees creatives amb l'objectiu de modificar i millorar qualsevol producte, servei o procés.

Mitjançant aquest mètode s'identifiquen els atributs d'un producte, servei o procés, amb la finalitat de considerar-los cadascún com una font de modificació i perfeccionament. Es poden fer llistes de característiques físiques, usos, sinònims, antònims, parts, connotacions, etc. Els atributs poden ser molt nombrosos fins a fer difícil el seu tractament, el que obliga a reduir el seu nombre. Per això, el mètode distingeix els atributs essencials de la resta, per quedar-se només amb els primers.

Procediment.

En general, el procediment consisteix en:

 1. Identificar el producte, servei o procés a millorar o el problema a resoldre.
 2. Analitzar-lo i fer una llista de tanta atributs com sigui possible
 3. Agafar cada atribut i pensar en la forma de canviar-lo o millorar-lo. Per a cada atribut es podria fer un Scamper.

L'eficàcia de la tècnica es fa més patent en aquells problemes susceptibles de ser descomposats en atributs concrets i definits. Si parlem d'un producte envasat, podríem considerar els atributs: forma, color, sistema de tancament, material, ilustració, text, etc. En canvi, quan es tracta de millorar processos, resulta més difícil identificar els atributs, tot i que el mètode és aplicable.

En el cas concret de millorar un producte, el procediment (VD A. Muñoz) es pot concretar en:

 1. Elecció del producte.
 2. Identificació dels seus components físics.
 3. Descripció de les funcions de cada element, en termes d'atributs.
 4. Anàlisi dels atributs, amb la finalitat de decidir quins són essencials i quins accessoris.
 5. Selecció dels atributs essencials.
 6. Identificació i selecció dels atributs essencials susceptibles de ser millorats. Alguns pot ser que els considerem com a definitivament bons, mentres que altres pensem que són clarament millorables. L'atenció se centra sobre aquests darrers.
 7. Estudi de totes les possibles modificacions d'aquets atributs, de manera que en resulti una millora del producte. La millora pot suposar el canviar un atribut per un altre. S'ha de realitzar una anàlisi sistemàtica de totes les oportunitats de millora de cada atribut, provant totes les idees que ens semblin adients, fins que no quedi cap possibilitat per tractar. És la fase eminentment creativa, on cal usar la imaginació a fons.
 8. Estudi de totes les possibilitats de l'objecte com a conseqüència de la substitució dels atributs.
 9. Selecció de l'objecte nou, fruit de totes les modificacions ddels atributs.

El fet pràctic de centrar-se en els atributs essencials, entranya un perill: a vegades un atribut aparentment trivial pot ser clau d'un canvi radical en el producte. Cal tenir-ho en compte.

La Llista d'atributs és un bon punt de partida pels mètodes analitico-combinatoris, tals com l' Anàlisi Morfològica i la Matriu del descobriment.

Punts forts

Punts febles

Llistes ja fetes

Per facilitar la feina de llistar atributs, existeixen llistes ja fetes. Més avall en presentem un parell d'exemples. No obstant és millor fer sempre primer la nostra llista sobre el problema concret i, després, usar aquestes llistes per contrastar-la amb la nostra i, si cal, ampliar-la.

Llista d'atributs nº 1 (© Axon)
 • Alçada
 • Amplària
 • Color
 • Components
 • Data
 • Distancia
 • Durada
 • Esructura
 • Estat
 • Estatus
 • Fet de
 • Fiabilitat
 • Finalitat
 • Flexibilitat
 • Fondaria
 • Forma
 • Fortalesa
 • Freqüència
 • Identificador
 • Importancia
 • Lloc
 • Mida
 • Origen
 • Pes
 • Posició
 • Propietari
 • Quantitat
 • Quantitat
 • Semblant a
 • Temps
 • Textura
 • Tipus
 • Velocitat
 • Volum

Llista d'atributs nº 2 (© M.Michalko)

Descriptius
 • Substancia
 • Estructura
 • Color
 • Forma
 • Textura
 • So
 • Sabor
 • Olor
 • Espai
 • Densitat
De procés
 • Marketing
 • Fabricació
 • Venda
 • Funció
 • Temps
Socials
 • Responsabilitats
 • Política
 • Tabús
De preu
 • Cost pel fabricant
 • Cost pel majorista
 • Cost pel detallista
 • Cost pel consumidor

Tornar a Clau Tècniques de creativitat

© innovaforum.com
Bibliografia
- Alfredo Muñoz Adánez, Métodos Creativos para Organizaciones, Cap.6, pàgs 73-75, Ed. Eudema, Madrid, 1994.
- Michael Michalko. Thinkertoys, Cap.6, pàgs. 68-76, Ed. Gestión 2000, Barcelona, 1999.
- Axon Idea Processor