Concepte

Conceptes sobre creativitat

Tipus de pensament

 

Analític
Comprendre una situació dividint-la en parts petites o determinant les implicacions d'una situació pas a pas establint causalitats. Inclou la organització de les parts d'un problema o situació en una forma sistemàtica, fent comparacions de les diferents característiques o aspectes, establint prioritats sobre una base racional, identificant seqüències de temps, relacions causals o relacions condicionals (si ... llavors ...).

Aproximat
Una forma de pensar sobre suggeriments i idees que no fixa el seu significat d'una manera gaire precisa, sinò que els porta a significar "aproximadament" el que s'ha suggerit.

Conceptual
És comprendre una situació o problema combinant les parts a fi d'establir la totalitat. Inclou la identificació de patrons o connexions entre situacions que no estan òbviament relacionades; identificar els elements clau subjacents en situacions complexes. El pensament conceptual és la utilització del raonament creatiu, conceptual o inductiu aplicat a conceptes existents o per a definir conceptes nous.

Convergent
Escollir entre moltes opcions per atènyer una conclusió.

Crític
.

Disponible (Available)
Una aproximació a la resolució de problemes que implica obertura i sensibilitat a totes les formes possibles d'establir connexions.

Divergent
Generar tantes idees o opcions com sigui possible en resposta a una pregunta oberta o a un repte.

Dur
Denominació proposada per Roger van Oech, que el contraposa al Pensament Suau. Els conceptes durs són molt concrets, sense ambigüitat, mentre que els suaus admeten moltes més matitzacions. El pensament dur tendeix a ser rigurosament lògic, precís, exacte, específic i coherent. A l'entrada Pensament Suau trobaràs una taula comparativa i una valoració d'ambdós tipus de pensament.

Jànic
Denominació proposada per Albert Rottenberg, psiquiatra nordamericà, el 1971. El pensament Jànic (del déu romà Jano) es caracteritza per concebre activament dues o més idees, imatges o conceptes oposats simultàniament. Els conceptes oposats o antitètics es concebeixen com a existents l'un al costat de l'altre o igualment operatius i veritables. És un pensament complex, diferent del pensament dialèctic, de la ambivalència i del pensament dels nens o dels esquizofrènics. Té lloc en plena consciència, en plena racionalitat i facultats lògiques plenament operatives però es fa ús de mecanismes del pensament oníric aprofitant-se de materials inconscients. És capaç de pensar en un concepte i en el seu contrari sense problema.
(citat per Francisco Rubia a "El enigma de la creatividad")

Lateral
Creat per Edward de Bono com a contraposició i complement al pensament vertical o lògic. Té com a objectiu el canvi de models. És a la vegada una actitud i una manera de tractar la informació. Una bona manera de comprendre'l és en contraposició al pensament vertical:
Vertical o lògic Lateral
És selectiu És creatiu
Només es mou si hi ha una direcció en que moure's Es mou per crear una direcció
És analític És provocatiu
Cada pas ha de ser correcte No cal que els passos siguin correctes
Es basa en el judici i de valoració. Prescindeix de tota forma de judici i de valoració.
S'utilitza la navegació per bloquejar bifurcacions i desviacions laterals No es rebutja cap camí
Les categoríes, classificacions i etiquetes són fixes No ho són
Segueix els camins més evidents Segueix els camins menys evidents
És un procés finit És un procés probabilístic
La informació s'usa amb el seu valor intrínsec, per arribar finalment a una conclusió mitjançant la seva inclusió en els models existents La informació no s'usa com un fi sinò només com un mitjà per provocar una disgregació dels models i la seva subsegüent reestructuració automàtica en noves idees
© Edward de Bono
Per aconseguir reestructurar la informació cal prèviament una relaxació dels models rígids preexistents. Semblantment a com el pensament lògic usa el NO per a la selecció d'alternatives de Bono materialitza una nova forma linguística, PO per aconseguir aquesta relaxació d'una manera més eficaç.

Lògic
És el pensament normal, que suposa una concatenació d'idees correctes mitjançant passos que es poden justificar. Vegeu pensament Lateral.

Metafòric
Unir dos conceptes de manera que en resulti una millor comprensió d'un d'ells. Es pot practicar responent les dues grans preguntes metafòriques:
  • A què s'assembla això?
  • A què no s'assembla això?

Sistèmic
Actitud de l'ésser humà que es basa en la percepció del món real en termes de totalitat per a la seva anàlisi i comprensió. Es diferencia d'un plantejament del mètode científic, que només percep parts d'aquest i, en molts casos, de manera incorrecta. Aquest nou model preten, per tant, començar a desenvolupar comunitats compromeses amb un canvi profund personal i organitzatiu.

Els continguts de la disciplina del Pensament Sistèmic van ser concebuts originalment per Peter Senge, director de Pensament de Sistemes i Aprenentatge Organitzacional del MIT en el llibre "La Quinta Disciplina".
(© Computerwolrd, 25-31 octubre 2002)

El terme pensament sistèmic ve del grec synhistanai, que significa "col.locar junt". Va ser usat per primera vegada en el segle XX pel bioquímic Lawrence Henderson i va guanyar força amb la introducció de la cibernètica.

Pensar sistèmicament significa:

  • Pensar de forma multidimensional: circular, horizontal, vertical i lateral.
  • Focalitzar el tot, les parts i, principalment, promoure la interacció entre les parts d'un sistema.
  • Ésser conscient que el tot mai pot ser avaluat amb la simple anàlisi de les seves parts.
Pensar sistèmicament és multiplicar el nombre d'opcions i, per tant, crear una major habilitat en generar una acció coordinada i dirigida en el sentit de produir una finalitat específica, ja sigui personal o professional.
(© Dr. Lair Riberiro, Inteligencia aplicada, Ed. Planeta Pràcticos, pàgs. 215-216)

Synvergent
Neologisme inventat per Michael Gelb per descriure l'ús òptim d'ambdós hemisferis del cervell, el dret i l'esquerra. Obtenim millors resultats en els negocis i en la vida de cada dia, diu, quan combinem elements del pensament convergent, ordenat, detallista de l'hemisferi esquerre, i el pensament divergent, creatiu, global de l'hemisferi dret.

Gelb diu que podem aconseguir aquest equilibri, amb pràctiques tals com dur diaris personals o blocs de notes, meditant, apreciant com altres pensen de manera diferent (si ets un artista, dina amb un comptable, si ets un comptable, convida un artista a dinar) i cultivant un "entorn que alimenti la ment" tant al treball com a casa, amb toc tals com usar tanta il.luminació natural com sigui possible, posant art a les parets, posant música clàssica en un equip estéreo de qualitat i assegurant que en les teves habitacions l'ambient no estigui massa carregat, calent o fred.

Suau
Denominació proposada per Roger van Oech, que el contraposa al pensament Dur. El pensament suau és metafòric, aproximat, difús, graciós, juganer i tolera contradiccions.

Ambdós tipus de pensament jueguen un paper molt important en el procés innovador, però actuen en fases o etapes diferents. El pensament suau és més efectiu en la fase d'incubació, quan s'estan buscant noves idees. En canvi, el pensament dur és convenient tant en l'etapa de preparació com en l'etapa d'avaluació, així com també en el procés de dur-les a la pràctica, fins que es converteixen en innovacions.

Pensament dur versus pensament suau:

Pensament suau Pensament dur
Metàfora Lògica
Somni Raó
Humor Precisió
Ambigüitat Coherència
Joc Treball
Aproximat Exacte
Fantasia Realitat
Paradoxa Directe
Difús Centrat
Empenta Anàlisi
Generalització Específic
Jove Adult

Tornar a la Pàgina Inicial

© Edward de Bono, "El pesamiento Lateral", Paidós Empresa, 5, Ed. Paidós, Barcelona 1993, Pàgs. 47-55
© innovaforum.com